A JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT TERÜLETEI

Munkajog,- Társadalombiztosítási jog,- Társasági- és cégjog, szervezeti jog, vállalkozások joga,-- Adójog

A JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT TERÜLETEI

Munkajog

E jogterületbe tartozik:
A versenyszféra munkajoga, így a Munka törvénykönyve – a munkaviszony létesítésének kérdéseitől a munkaviszony megszüntetésig teljes körben (módosítás, szabadság, végkielégítés, túlmunka, munkaidőkeret, díjazás stb.).

Az egyszerűsített foglalkoztatás kérdései (pl.: alkalmi munkavégzés), atipikus foglalkoztatással kapcsolatos joganyag (pl.: iskolaszövetkezet, távmunka, munkaerőkölcsönzés).

A közszféra munkajogát szabályozó jogszabályok (pl.: közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, közszolgálati, hivatásos szolgálati jogviszony). A munkaügyi igazgatással, így a munkavédelemmel és a munkaügyi ellenőrzéssel összefüggő törvények.

A foglalkoztatással összefüggő egyéb jogszabályok (pl.: álláskeresők támogatásai, esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód, minimálbér és garantált bérminimum, közfoglalkoztatás).


Társadalombiztosítási jog

E jogterületbe tartozik:
Nyugdíj- és egészségbiztosítási rendszer, nyugdíj- és egészségügyi járulékok, szociális hozzájárulási adó, kedvezmények, egészségügyi hozzájárulás. Az egyes igénybe vehető ellátások (pl.: GYES, GYED, CSED, GYOD, táppénz) és feltételeik, öngondoskodási lehetőségek, a biztosítás nélküliek helyzete. Családok támogatása, gyermekek utáni ellátások (pl.: CSOK és családi pótlék).
Bővebben

Társasági- és cégjog, szervezeti jog, vállalkozások joga

E jogterületbe tartozik:
Cégalapítási tudnivalók, társasági formák, vállalkozóvá válás, egyéni vállalkozás és egyéni cég, továbbá cégeljárás kérdései (pl.: költségek, formák, változásbejelentés, átalakulás). A cégek megszűnésével kapcsolatos kérdések: jogutód nélküli megszűnés, a csőd- és felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, kényszertörlés. Továbbá az egyesületekre, alapítványokra vonatkozó törvények, közhasznú tevékenységek, vállalkozásokat érintő más jogszabályok (pl.: KKV törvény).


Adójog

E jogterületbe tartozik:
Magánszemélyeknek nem a gazdasági tevékenységük során felmerülő adójogi kérdései a foglalkoztatás körében (pl.: önálló/nem önálló tevékenységek adózása) a személyi jövedelemadó és TB területén. Illetve önálló tevékenység (őstermelői tevékenység, családi gazdaság működtetése, egyéni vállalkozás stb.) megkezdéséhez szükséges adójogi információszolgáltatás (pl.: egyéni vállalkozóvá válás feltételei, tevékenység végzése és szüneteltetése adójogi szempontból). Továbbá a személyi jövedelemadó bevallásának szabályai és munkajogi relevanciái, kedvezmények (pl.: családi és személyi kedvezmények). Mikro- kisvállalkozások részére általános információ szolgáltatás a kisadók körében (KATA, KIVA).


A jogsegély-szolgálati tevékenység tartalma

A. Tájékoztató tanácsadás

Általános jogi konzultáció és tanácsadás. A tájékoztató tanácsadás a munkaerőpiaci szereplők, így a munkavállalók, munkáltatók, egyéni és kisvállalkozást alapítani szándékozók, TB ellátást igénybe vevők részére biztosított jogi információszolgáltatást jelent, ahol az ügyfél általános információkat kap a kérdésére a jogokról és a kötelezettségekről, a releváns jogszabályokról, azok tartalmáról és az ügyfélre vonatkozó szabályairól, a követhető/követendő eljárásokról, a hatósági ügyintézés helyéről, a félfogadási időkről.

Ami a jogsegélyszolgálati formákat illeti, teljeskörűen igénybe vehető: személyes jogsegély, telefonos jogsegély, e-mailes jogsegély, online és chates jogsegély és JogÁsz Napok keretében is, azaz minden platformon.

B. Személyre szabott jogi tanácsadás

A személyre szabott jogi tanácsadás alapvetően a program által lefedett jogterületeken vehető igénybe és a munkajogi, társadalombiztosítási jogi, munkavállalással, alkalmazással és vállalkozóvá válással összefüggő, továbbá adójogi területeken felmerülő konkrét esetek, kérdések megoldását hívatott segíteni. A tanácsadás – a jogi szabályosság szem előtt tartása mellett – a jogszabályoknak és az ügyfél érdekeinek megfelelő vélemény és javaslat megtételében áll, az ügyfél által elmondottak jogi értékelésével.

A szolgáltatás keretei között az ügyfél meghallgatása után, az ügyre vonatkozó jogszabályok ismeretében jogi állásfoglalásra, véleményre, javaslattételre, valamint az ügy megoldására, vagy további lépésekre kerül sor. Ezen túl arra is mód van, hogy a közreműködő jogász felhívja az ügyfél figyelmét, hova forduljon további segítségért.

A jogsegély-szolgáltatás ilyen típusú tartalommal személyesen vehető igénybe a személyes jogsegély, illetve a JogÁsz Napok keretén belül; a jogterületek lefedettsége ebben az esetben teljes körű.

Amennyiben az ügyfél részéről a jogterületek teljes lefedettsége merül fel igényként, ám személyes találkozásra nincs mód, a személyre szabott jogi tanácsadást ennek ellenére igénybe veheti telefonos, illetve e-mailes jogsegély formájában. Az utóbbi körben a konzultáció lehetősége persze korlátozottabb, mint egy személyes megbeszélés keretében. Ha pedig az ügyfél szempontjából nem feltétlenül a teljes körű jogi tartalom elérése a cél, kérdése gyorsabban megválaszolható, egyszerűbb ügyről van szó, akkor az online és chates jogsegély áll rendelkezésére.

C. Iratszerkesztési segítség

A jogász az iratmintatár segítségével kiválasztja, átadja az ügyfélnek azt az iratmintát/iratmintákat, amelynek kitöltése után az ügyfél megkezdheti vagy elintézheti ügyét, amennyiben szükséges segítséget nyújt azok kitöltésében.

Igénybe vehető megfelelő iratminta átadásával/küldésével: személyes jogsegély, e-mailes jogsegély körében.

Igénybe vehető megfelelő iratminta-ajánlással (letölthető a honlapról): telefonos jogsegélyszolgálat, online és chates jogsegélyszolgálat, JogÁsz Nap keretében.

Az ingyenes szolgáltatások során, amennyiben a probléma nem oldódott meg, és az ügy nem zárult le, akkor jogi képviseletre lehet szükség, ebben az esetben az ügyfél szabadon fordulhat bárkihez. A jogász magánszemélyt, ügyvédi irodát, könyvelőt nem ajánl, bármilyen közvetítéstől jelen projekt működtetői elzárkóznak. Ha a bizalom kialakul a jogász és az ügyfél között – ez az eshetőség elsősorban a személyes jogsegély esetében áll fenn –, akkor természetesen az ügyfél a jogász praxisához fordulhat további segítségért, jelen projekten kívül.

Ki hogyan veheti igénybe az ingyenes Jogsegélyszolgálatot?

Nyugdíjas, álláskereső, munkavállaló, vállalkozó, munkáltató, tanuló – egyszóval bárki. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogászok csak a területükhöz tartozó jogszabályok (Jogsegélyszolgálat területei) vonatkozásában feltett kérdésekre tudnak válaszolni, azok tartalmáról adhatnak felvilágosítást, tanácsot.

A fentieken túl Közép-Magyarország területén lakóhellyel rendelkező munkavállaló számára nyújtott szolgáltatás csak azzal nyújtható személyes ügyfélfogadás keretében, ha bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiók valamelyikében, és a szolgáltatás helyszíne a tartózkodási helye szerinti régióban van. Közép-magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozás szempontjából hasonló a helyzet: ha a kevésbé fejlett régiók valamelyikében fiókteleppel rendelkezik, és a szolgáltatás helyszíne a fióktelep szerinti régióban van, részesülhet ingyenes jogsegélyben.